تاريخ : سه شنبه ۱۳۸۹/۰۹/۱۶ | 9:44 | نویسنده : دکتر عبدالرضا مزینی

اغلب استراحت صوتی در موارد گرفتگی صوت توصیه می شودکه تا حدودی ممکن است صوت بهبود یابدولی احتمالا" پولیپ از بین نمی رود.استراحت صوتی به نرم شدن و کم تر شدن تورم پولیپ کمک می کند ولی پولیپ به تنهایی خیلی محکم تر و حجیم است که به طور موثری از بین برود. افرادی که دارای توده هایی در تارهای صوتی هستند ممکن است بعد از ابراز احساسات در یک مسابقه ی ورزشی، خود را کاملا" بدون صوت دریابند. استراحت صوتی می تواند به آن ها کمک کند تا دوباره صوت خود را به دست آورد ولی اگر این وضعیت دوباره تکرار یابد صوتی با تقلا خواهد داشت مگر این که مشکل به طور اساسی تثبیت شده باشد.

پولیپ هایی که احتمالا" ناشی از ضربه های صوتی است استراحت صوتی همیشه تقریبا" به منظور آگاه کردن فرد از ویژگی ها و عادات صوتی خود می باشد که ممکن است به شکل دهی پولیپ در جای اولیه گردد.در مورد ضایعه ی کوچک به ویژه اگر آن به مدت زیادی وجود داشته باشد صوت درمانی به تنهایی کم ترین کار برای تاثیر بر روی پولیپ و بهبود صوتی می باشد.

در بیش تر موارد ،اما نه همیشه،پولیپ ها نیاز به جراحی میکرو لارنگوسکوپی دارند تا برداشته شوند.این که فرد باید تحت این عمل قرار گیرد به ناتوانی صوتی او،مستعد بودن برای آسیب بعدی و به طور قطع به پیش آگهی بستگی دارد. اگر چه شواهد کمی به جانبداری از کاربرد صوت درمانی در تلفیق با جراحی وجود دارد ولی اغلب متخصصین گوش و حلق وبینی احساس می کنند که عاقلانه است تا به بهترین نتیجه و کاهش شانس شکل گیری پولیپی دیگر به وسیله ی تداوم عادات صوتی که منجر به پولیپ اولیه گشته است، توجه شود.شانس های شکل گیری پولیپ دیگر در حد زیادی کمی بعد از جراحی و صوت درمانی وجود دارد. 

شکل زیر سمت چپ پولیپی را نشان می دهد که با عمل جراحی میکروسکوپی برداشته شده است(سمت راست)