تاريخ : شنبه ۱۳۸۹/۰۶/۲۷ | 22:16 | نویسنده : دکتر عبدالرضا مزینی

اغلب موارد استراحت صوتی به هنگام گرفتگی صوت تجویز می شود هرچند ممکن است بهبود نسبی صوت حاصل گرددولی احتمالا" کیست از بین نمی رود. استراحت صوتی به نرم شدن و برطرف شدن ورم همراه کیست کمک می کند ولی کیست خودش معمولا" کوچک نمی گردد.

به ندرت پیش می آید که خود کیست برطرف گردد. احتمالا" گرفتگی که منجر به تجمع مایع گردیده برطرف می گردد و کیست خشک می گردد.این عموما" فقط هنگامی که از تشکیل کیست مدت کوتاهی گذشته رخ می دهد.هرچند تحت این شرایط باز غیر معمول است. 

بیش تر مواقع کیست باید تحت عمل جراحی میکرولارنگوسکوپی برداشته شود. برداشت ناقص کیست ممکن است برگشت مجدد آن را سبب شود بنابراین برداشت کامل کیست باید مورد توجه پزشک قرار گیرد. در همین زمان موکوس بیش از حدباید از بیش تر منطقه ای که کیست برداشته شده محافظت نموده و آن منطقه را به پوشاندتا شانس ایجاد زخم را به حداقل به رساند.این نوع عمل جراحی به لحاظ تکنیکی سخت و دشوار است. از ابتدای شکل گیری کیست وقتی که آن آسیب پذیر است ممکن است کیست با بافت احاطه شده همراه گردد و اگر به آرامی و با احتیاط جا به جا نگردد احتمالا" می ترکد و تراوش آن جاری می گردد. 

پزشک باید بررسی کند که نقش تحریکات مزمن چه اندازه است و نیز ضربه های صوتی در یک فرد مبتلا به کیست چه اندازه است تا دارو و صدا درمانی متناسب را تجویز کند.

اشکال زیر برداشت میکروسکوپی از کیست را نشان می دهند:  

تصویر سمت چپ:کیست در زیر موکوس قابل رویت است.

تصویر وسطی: وقتی که موکوس بیش از حد ترشح می شود غشا کیست قابل رویت می گردد.

تصویر سمت راست: کیست کاملا" برداشته شده و موکوس پشت آن آویزان شده است.

 تاريخ : چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۶/۱۰ | 16:28 | نویسنده : دکتر عبدالرضا مزینی

کیست عموما" باعث گرفتگی صوت بدون درد می شود. گرفتگی صوت ناشی از نزدیکی نا منظم تارهای صوتی می باشد واین نامنظمی ارتعاش تارهای صوتی ناشی از بزرگی و محل کیست است.در برخی موارد تغییرات صوتی ممکن است با حساس شدن قسمت بیرونی سطوح تارهای صوتی یا احساس پاک کردن گلو یا سرفه همراه گردد. تاريخ : سه شنبه ۱۳۸۹/۰۶/۰۲ | 19:50 | نویسنده : دکتر عبدالرضا مزینی

کیست توده ی کروی سفید رنگ یا نیمه شفافی است که زیر موکوس تارهای صوتی قرار دارد.به علت ترشح بیش از حد موکوس ممکن است کیست شبیه یک برآمدگی سفید رنگ بر روی تار صوتی مشاهده شود.به همین خاطر کیست های کوچک ممکن است دیده نشوند.در چنین مواردی ارزیابی استربوسکوپی و بزرگ نمایی آن بسیار مفید است.شکل زیر کیست کوچکی که بر روی تار صوتی چپ است را نشان می دهدکه احتمالا" بدون استفاده از استروبوسکوپی دیده نمی شود.

کیست ها معمولا" به تنهایی رخ می دهند و اگر چه ممکن است در هر جای تار صوتی مشاهده شوند اما شیوع آن ها در وسط تار معمول تر است.